Hva gjør vi

BrannSafe AS utfører brannteknisk prosjektering etter kravene i Plan- og bygningsloven og Brann- og eksplosjonsvernloven. Vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for prosjektering og kontroll av prosjektering, samt kontroll av utførelsen.

Innen brannteknisk rådgiving er det primært to områder – nybygg og eksisterende byggverk.

Nye byggverk
Et nytt byggverk kan prosjekteres etter tre alternative metoder:

Byggverk prosjektert i samsvar med preaksepterte ytelser
Byggemyndighetens forhåndsgodkjente løsninger, gitt i Veiledning til teknisk forskrift, følges i prosjekteringen. Prosjektdokumentasjonen må angi hvilke forutsetninger, inngangsparametre og ytelser som er lagt til grunn. Valg av materialer og løsninger bestemmes av prosjekteringsforutsetninger og angitte ytelser.

Byggverk prosjektert i samsvar med ytelser verifisert ved analyse
Prinsippløsninger og ytelser velges på bakgrunn av analyser og beregninger. På enkelte områder finnes det i dag dataverktøy for analyse som kan brukes med tilfredsstillende pålitelighet.

Valg av metode, analyseverktøy, inngangsparametre og akseptkriterier er avgjørende.
Valg av forutsetninger og akseptkriterier skal fastlegges ut fra normative verdier, fastsatt i Veiledning til teknisk forskrift, standarder eller andre forankrede verdier. Scenarioer som kan være kritiske for den enkelte prinsippløsning og ytelse må inkluderes i analysen. Verifikasjon for analysen og dens sårbarhet må inngå i prosjektet. Så langt det finnes relevante preaksepterte ytelser må disse brukes som komparativt grunnlag for å bestemme analysebaserte ytelser.

Blandingsmodell
Denne metoden er den vanligste og legger til grunn preaksepterte ytelser så langt det passer, og analyse for de deler av tiltaket der det gjøres fravik fra disse (delanalyse). Reduksjoner i Veiledning til teknisk forskrift sine ytelsesnivåer krever kompenserende tiltak for å opprettholde ytelsesnivået som følger av forskriften. Behovet for dokumentasjon avhenger her av avvikene som gjøres, og hvilke kompenserende tiltak som er forutsatt for å opprettholde sikkerhetsnivået.

Dokumentasjonsbehovet vurderes i hvert enkelt tilfelle, og denne vurderingen må selv inngå i prosjekteringen. Det samlede brannkonsept må verifiseres i forhold til både preakseptert ytelsesnivå og forskriftens funksjonskrav.

Brannprosjektering – ulike nivåer
Under de ulike metodene deles prosjekteringen opp i nivåer:

  • Overordnet brannkonsept el. brannsikkerhetsstrategi – funksjonskrav og rammevilkår for måloppnåelse
  • Ytelsesnivå – verdisatte krav til bygningsdeler og byggevarer
  • Detaljnivå – valg av tekniske løsninger som forutsetning for utførelsen.

Vi kan bistå på alle nivåer, og benytter nasjonale regelverk, internasjonale regelverk og standarder, SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer, anerkjent litteratur, dokumentasjonsgjennomgang, beregningsprogrammer, simuleringsmodeller , CFD mm.

Eksisterende bygg
Hvor det gjøres søknadspliktige tiltak på eksisterende bygg (om- og tilbygning, bruksendring etc.) gjelder kravene til Plan og bygningsloven og ovennevnte krav til brannteknisk prosjektering.
Men for bygninger i drift gjelder Brann- og eksplosjonsvernloven, hvor brannmyndigheten kan gjøre sine tilsyn iht. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, med pålegg om utbedringer og tilfredsstillende dokumentasjon.
BrannSafe AS kan bistå med:

  • Brannteknisk tilstandsvurdering som angir status av bygget og konkrete forslag til utbedringer (tiltaksplan) som skal tilfredsstille gitte krav i Forskrift om forebyggende tiltak og tilsyn.
  • Branntegninger /brannvernplaner, rømningsplan, orienteringsplan etc.
  • Risikoanalyser for ulike delområder
  • Utarbeidelse av maler for brannverndokumentasjon
  • Bistand med fremskaffelse eller gjennomgang av byggteknisk dokumentasjon